1. Definities

1.1 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met die de levering van enig goed of dienst wordt overeengekomen.

1.2 Van Meenen Marketing Support

Bureau voor service op promotioneel gebied telemarketing en marketing services die de opdracht aanvaard en uitvoert of onder haar supervisie laat uitvoeren, hierna genoemd: bureau

1.3 Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en bureau tot het verlenen van diensten. Het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van opdrachten.

1.4 Offerte

De aanbieding van bureau waarbij bureau zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enig goed of dienst te leveren c.q. te verrichte.

2. Verhouding bureau/opdrachtgever

2.1 Bureau, zal binnen de grenzen van haar opdracht naar beste vermogen handelen in het belang van de opdrachtgever.

2.2 Bureau zal niet tegelijkertijd voor verschillende opdrachtgevers werken aan concurrerende producten, zonder hiervan de betrokken opdrachtgevers in kennis te stellen.

2.3 Bureau zal alle informatie over plannen. De productie methoden en te organisatie van het bedrijf van haar opdrachtgevers als vertrouwelijk behandelen en nooit zonder toestemming van haar opdrachtgever in kennis te stellen.

2.4 Tenzij met toestemming van de opdrachtgever mag het bureau het werk of informatie daarover niet publiceren. Eerder dan na de verspreiding en/of openbaarmaking van het werk door of in opdracht van de opdrachtgever.

2.5 de opdrachtgever en bureau zijn vrij om het werkstuk of veelvoudige exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij expositie van het werkstuk en daarbij elkaars naam te vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of verveelvoudiging daarvan openbaar is gemaakt.(daartoe behoren voorpublicaties en nulnummers).

3. Prijsopgave en bevestiging

3.1 Alle offertes vinden plaats onder toepassing van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

3.2 Alle offertes zijn slechts gedurende 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod bureau heeft bereikt uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepassingsverklaring van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden en dat de opdrachtgever zonodig afstand doet van een toepassingsverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

3.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien het bureau aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

3.5 Offerten worden opgesteld naar beschikbare gegevens.

4. Wijzigingen

4.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en bureau zijn overeengekomen.

4.2 De overeenkomst en de daaraan verbonden offerte gaat teniet wanneer de opdrachtomschrijving zich gedurende de werkzaamheden wijzigt.

Verzwaring of verlichting van het belang van de opdracht kan verhoging of vertraging van de kosten voor uitvoering ervan inhouden. Middels een aanvullende begroting kan de overeenkomst opnieuw worden vastgesteld/gecontinueerd.

4.3 Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde offerte kunnen de kosten van de calculatie door bureau in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

5. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

5.1 Bureau zal haar opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren als adviseur van de opdrachtgever.

5.2 Bureau en opdrachtgever houden zich gedurende voor mondeling overleg of het bijwonen van besprekingen, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.

5.3 Bureau, kan in het kader van haar opdracht freelance medewerkers deskundigen of specialisten inschakelen van binnen of buiten haar eigen discipline.

5.4 Bureau, diens medewerkers, freelance medewerkers, deskundigen of specialisten verplichten zich tot geheimhouding van al het geen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.

5.5 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan bureau op de hoogte te stellen.

5.6.1 Bureau. Haar medewerkers, freelance medewerkers of ingeschakelde deskundigen en specialisten zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door of in opdracht van de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

5.6.2 Teksten en afbeeldingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door hen op authenticiteit en auteursrechten te worden gecontroleerd.

5.7 Bureau is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van alle voorwerpen, materialen, beeld of tekst gegevens in enigerlei vorm, welk eigendom zijn van de opdrachtgever en zich in het archief van het bureau bevinden.

6. Vrijwaring

6.1 De opdrachtgever vrijwaart bureau voor aanspraken van derden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze aansprakelijkheid het directe gevolg is van grove schuld of opzet van het bureau en zijn personeel.

7. Auteursrecht

7.1 Op alle werkstukken van het bureau zijn bepalingen van de auteurswet 1912 van toepassing. Onder werkstuk wordt verstaan: werken van toegepaste kunst, tekeningen van nijverheid, concepten, teksten en scripts.

7.2 In afwijking van de Benelux wet inzake tekeningen en modellen berust het auteursrecht op ontwerpen. Evenals het exclusieve recht op tekening of model bij bureau.

8. Auteurs- en eigendomsrecht

8.1 Alle werkstukken in welke vorm dan ook zijn het geestelijke en materiele eigendom van bureau.

8.2 De auteurs en eigendomsrechten worden automatisch overgedragen aan de opdrachtgever op het moment dat alle door het bureau gewerkte uren en gemaakte kosten die nodig waren voor de uitvoering van het werkstuk door opdrachtgever volledig zijn voldaan.

9. Honorering

9.1 De honorering van bureau wordt bepaald op basis van het voor het bureau geldende uurtarief. De voor uitvoering van de opdracht gewerkte uren en gedane inkopen.

9.2.1 De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door
• De bedrijfskosten
• De kosten van financiering risico
• De kennis en specialisatie ten aanzien van het belang van de opdracht
• Ondernemersloon

9.2.2 het door te berekenen bedrag voor inkopen wordt bepaald door
• Het inkoopbedrag
• De gewerkte uren ten behoeve van productiebegeleiding en kwaliteitscontrole
• Opslag voor administratiekosten, voorfinanciering en risico
• Opslag voor brutowinst

9.2.3 De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht wanneer door de opdrachtgever overwerk, nacht of weekendarbeid wordt verlangd.

9.3 Afleveringskosten (b.v koeriersdienst) worden aan opdrachtgever doorberekend.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich het actievoorstel, ontwerp, werktekeningen en script te ontvangen en de vergoedingen te betalen. Zoals die in overeenstemming zijn met de opdracht omschrijving en begroting ongeacht of tot verveelvoudiging of telemarketing wordt overgegaan.

9.5 Indien meerdere bureaus en ontwerpers eenzelfde opdracht tegelijkertijd van de opdrachtgever ontvagen waardoor een competitiesituatie ontstaat, kan bureau haar uurtarief met 100% verhogen (zie aut.4.5)

9.6 Wanneer de opdrachtgever van het bureau verlangt ook buiten de deur van de opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende onderneming zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van bureau binnen een branche heeft, zal bureau ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang van het bureau en opdrachtgever bij de exclusiviteit hebben echter minimaal een jaarlijks bedrag ter waarde van het totaal aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren tijdens het laatste opdrachtjaar. Voor elk jaar dat exclusiviteit wordt verlangd.

9.7 Bureau kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per ontwerp/productiefase.

9.8 Na een werkfase afgesproken periode en/of afloop van alle werkzaamheden wordt de opdrachtgever een declaratie aangeboden, waarmee voorschotten, gewerkte uren, kosten en inkoop worden verrekend.

10. Annulering door de opdrachtgever

10.1 Ingeval van wijziging in de opdrachtstelling of teniet gaan van het doel van de opdracht door overnacht, zal de opdrachtgever bureau schadeloos dienen te stellen tot het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren, gemaakte kosten en gedane inkopen.

10.2 Ingeval van afkeuring van het actievoorstel gemaakte (schets) ontwerp of script en opdrachtgever is onwillig bureau een andere kans te geven, zal de opdrachtgever bureau schadeloos dienen te stellen tot het totale ontwerphonorarium en de tot dan toe gemaakt kosten en gedane inkopen.

10.3 Afhankelijk van het belang van de opdracht voor bureau door gemaakte afspraken of gereserveerde tijd (in-of extern) kan bureau de annulerende opdrachtgever voor de te lijden schade aansprakelijk stellen.

11. Annulering door bureau

11.1 Bureau heeft het recht de opdracht tussentijds te beëindigen wanneer:
• 11.1.1. Buiten toedoen of nalaten van bureau het actievoorstel, schetsontwerp, definitief ontwerp, werktekening of producties ten behoeve van verveelvuldiging of telemarketing niet tot stand komen of worden goedgekeurd.
• 11.1.2. Bureau niet toegestaan wordt door haar noodzakelijk geachte deskundige of specialist in te schakelen. ( zie art. 5.3)
• 11.1.3. De opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichting.

11.2 In gevallen 11.1.1 t/m 3 heeft bureau recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren, gemaakte kosten en gedane inkopen.

11.3 Indien bureau zich terugtrekt zonder verschonende redenen, nadat bureau met de werkzaamheden is begonnen, is bureau verantwoordelijk voor de schade aan de opdrachtgever voor niet meer dan de hoogte van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten.

12. Levertijd

13.1 Bureau zal werkstukken leveren op het in de overeenkomst afgesproken tijdstip of onmiddellijk na het einde van de afgesproken leveringstermijn welke aanvangt op de datum waarop opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

13. Betaling

13.1 Alle betalingen van de opdrachtgever aan bureau dienen te hebben plaatsgevonden op de 14e dag na de rekeningdatum per kas of bankrekening van bureau.

13.2 Indien in een langere kredietgeving wordt toegestemd of deze ten onrecht wordt genomen. Is de opdrachtgever rente over het rekeningbedrag verschuldigd vanaf de 15 dag na rekeningdatum. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening een twaalfde gedeelte van de wettelijke toegestane rente op jaarbasis.
13.3 Reclames over declaraties dienen binnen 8 dagen na ontvangst ervan aan bureau ter kennis worden gebracht. Opdrachtgever is niet bevoegd deze reclames of enige andere tegen vorderingen op de declaratie in mindering te brengen.

13.4 Indien opdrachtgever na in gebreke stelling niet binnen een week voldoet aan zijn betalingsverplichting en bureau voor de invordering hulp van derden inschakelt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen 10% van het factuurbedrag met minimum van € 115,-.

14. Bemiddeling en advisering bij inkopen drukwerk en/of premiums, relatiegeschenken en/of ander promotiemateriaal en/of adresbestanden.

14.1 Indien opdrachtgever bureau verzoek te adviseren en/of te bemiddelen bij het inkopen van de in de aanhef van artikel 15 genoemde goederen zal verrekening van deze goederen rechtstreeks plaatsvinden tussen opdrachtgever en leverancier tenzij anders overeengekomen.

14.1.1 Bureau zal opdrachtgever gewerkte uren en gemaakte kosten ten behoeve van bemiddeling en advisering in rekening brengen, ook wanneer opdrachtgever besluit bestelling van de goederen niet door te laten gaan, tenzij anders afgesproken.

14.1.2 Genoemde kosten kunnen worden gedeclareerd op basis van uurtarief en bijkomende kosten of toeslag, afhankelijk van de grootte van de order.

14.2 Bureau is niet aansprakelijk voor nalatigheid van leveranciers van de in aanhef genoemde goederen, tenzij kan worden aangetoond dat dit door opzet of grove nalatigheid van bureau is ontstaan.

14.3 Opdrachtgever vrijvaart bureau voor aanspraken van leveranciers die voorkomen na annulering van een bestelling door opdrachtgever.

14.4 Opdrachtgever verplicht zich alle contacten met deze leveranciers tot tenminste een jaar na de laatste advisering -en/of bemiddelingsopdracht te laten lopen via bureau, tenzij anders is afgesproken.

15

15.1 Bureau kan zonder rechtelijke tussenkomst na schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder uit de overeenkomst voorvloeide verplichtingen als boedelschuld erkent.

15.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door bureau geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.

16. Afwijkende voorwaarden en geschillen

16.1 Grafische producten

Voor wat betreft bepalingen die in deze leveringsvoorwaarden niet zijn opgenomen met betrekking tot specifiek de levering van grafische producten, geschieden deze volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam. D.d..3 juni 1992 onder 158.

16.2 Ingeval van meningsverschillen tussen de opdrachtgever en bureau over toepassing van deze leveringsvoorwaarden of mutaties daarop, als ook ingeval van geschillen over auteursrecht en honorering van bureau, beslist de rechter in het kanton of arrondissement waar bureau is gevestigd.

22/05/2002